Castrol Agri Trans Plus

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm


 

Agri Trans Plus

Dầu truyền động đa năng

 

Công dụng

Agri Trans Plus có tính năng chống ăn mòn , ñöôïc duøng cho caùc heä thoáng thuûy löïc, truyeàn ñoäng vaø hoäp soá phuï PTO.

 

Agri Trans Plus baûo veä toát nhaát choáng maøi moøn ngay khi khôûi ñoäng vaø trong suoát quaù trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng.

 

Lôïi ñieåm

·         Giaûm soá löôïng daàu toàn kho neân tieát kieäm ñöôïc chi phí

·         Laø loaïi daàu ña naêng neân giuùp ñôn giaûn hoùa trong söû duïng, traùnh nhaàm laãn

·         Tuoåi thoï cuûa thieát daøi hôn, giuùp giaûm thôøi gian döøng maùy vaø chi phí baûo trì

·         OÅn ñònh nhieät ñoä laøm vieäc vaø giuùp sang soá eâm hôn.

 

Tieâu chuaån kyõ thuaät

Agri Trans Plus ñöôïc coâng nhaän bôûi:

·         Massey Ferguson M1143, MF 1145

·         Ford M2C 134D

·         Volvo VME WB 101

·         ZF TE-ML 05F, 17E

 

Agri Trans Plus ñaùp öùng caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa:

·         API GL-4

·         Caterpillar TO-2

·         Massey Ferguson M1141, M1135 (duøng cho baûo döôõng)

·         Case MS 1207

·         John Deer J20C & J20D

 

Agri Trans Plus coù theå ñöôïc söû duïng trong caùc thieát noâng nghieäp yeâu caàu daàu boâi trôn ñaùp öùng tieâu chuaån Case MS1209.

 

Khoâng neân söû duïng Agri Trans Plus ñeå chaâm theâm hoaëc pha troän vôùi caùc loaïi daàu chính haõng coù tieâu chuaån CASE MS1209. Trong nhöõng tröôøng hôïp nhö theá thì neân thay daàu hoaøn toaøn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2
Castrol BP Petco Ltd.                                                                                                 Văn phòng Hà Ni

Tng 7, Central Plaza,                                                                                                 Tng 7, Tháp Hà Ni

17 Lê Dun , Q1, Tp HCM, Vit Nam                                                                              49 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Ni

Tel :  (84-8) 3821 9153/ 9596                                                                                      Tel : (84-4) 3934 2238

Fax : (84-8) 3821 9152/ 9603                                                                                      Fax : (84-4) 3934 22392/2


 


 


Ñaëc tính tieâu bieåu


 


 

Phöông phaùp thöû

Ñôn vò

SAE 10W-30

Khoái löôïng rieâng ôû 15oC

ASTM D1298

g/cm3

0,888

Ñoä nhôùt ñoäng hoïc ôû 40oC

ASTM D445

mm2/s

57

Ñoä nhôùt ñoäng hoïc ôû 100oC

ASTM D445

mm2/s

10,2

Chæ soá ñoä nhôùt

ASTM D2270

-

167

Ñoä nhôùt bieåu kieán CCS ôû -25oC

ASTM D5293

mPa.s

6750

Ñieåm chôùp chaùy coác hôû

ASTM D92

oC

230

Ñieåm roùt chaûy

ASTM D97

oC

-39


 


Treân ñaây laø nhöõng soá lieäu tieâu bieåu vôùi sai soá thoâng thöôøng ñöôïc chaáp nhaän trong saûn xuaát vaø khoâng phaûi laø quy caùch.


 


Toàn tröõ


Taát caû caùc thuøng daàu caàn ñöôïc toàn tröõ döôùiù maùi che. Khi phaûi chöùa nhöõng thuøng phuy daàu ngoaøi trôøi, neân ñaët phuy naèm ngang ñeå traùnh khaû naêng nöôùc möa thaám vaøo vaø traùnh xoùa maát caùc kyù maõ hieäu ghi treân thuøng.


 


Khoâng neân ñeå saûn phaåm ôû nhöõng nôi nhieät ñoä treân 60°C, khoâng ñöôïc phôi döôùi aùnh naéng noùng hoaëc ñeå ôû nhöõng nôi ñieàu kieän giaù laïnh.


 


Söùc khoûe, an toaøn vaø moâi sinh


Tôø Thoâng tin veà An toaøn Saûn Phaåm seõ cung caáp caùc thoâng tin veà aûnh höôûng cuûa saûn phaåm ñoái vôùi moâi sinh, an toaøn vaø söùc khoûe. Thoâng tin naøy chæ roõ caùc nguy haïi coù theå xaûy ra trong khi söû duïng , caùc bieän phaùp ñeà phoøng vaø caùch caáp cöùu, caùc aûnh höôûng moâi sinh vaø caùch söû lyù daàu pheá thaûi.


 


Coâng ty Castrol vaø caùc chi nhaùnh khoâng chòu traùch nhieäm neáu saûn phaåm khoâng ñöôïc söû duïng ñuùng caùch, khaùc vôùi muïc ñích söû duïng quy ñònh vaø khoâng tuaân thuû caùc bieän phaùp phoøng ngöøa. Tröôùc khi söû duïng saûn phaåm khaùc vôùi nhöõng ñieàu ñaõ chæ daãn, caàn coù kieán cuûa vaên phoøng Castrol taïi ñòa phöông.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


TDS Agri Trans Plus


Soaïn thaûo : 06/02/2002 – Hieäu chænh : 04/12/2009